तपाईको समस्या

चायाँपोतोको समस्या, डन्डीफोरको समस्या, होचो भएर समस्या, मोटोपनको समस्या, दुब्लोपनको समस्या
----------


तपाईंको समस्या
चायाँपोतोडन्डीफोरहोचोपनमोटोपनदुब्लोपन
*तपाईको विवरण गोप्य रहनेछ ||
----------